SOPHO GIDA ÜRETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TARAFINDAN 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN’U KAPSAMINDA
GURME SOSLAR İNTERNET SİTESİ BAKIMINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ("Kanun") 10. maddesi çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma ve açık rıza metni Sopho Gıda Üretim Ticaret Limited Şirketi Tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u Kapsamında Gurme Soslar İnternet Sitesi Bakımından Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Politika’nın ("Politika") ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili tüm tanımlamalar Politika içerisinde ayrıca açıklanmıştır.
Şirketimiz Sopho Gıda Üretim Ticaret Limited Şirketi ("Sopho", "Şirket"), Kullanıcılar’a ilişkin kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun uyarınca gurmesoslar.com alan adlı internet sitesi ("Platform", "Gurme Soslar") bağlamında Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Kullanıcılar’ın aydınlatılması ve işbu metnin içeriğindeki hususlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Platform’a erişim ve Platform’u kullanım bağlamında veri sahiplerine ait kişisel veriler; Sopho’nun hukuk işlerinin icrası/takibi/mevzuata uyum, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası, Platform üzerinden ürün talebi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerini yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Veri Sahibi sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, Sopho’nun Platform bazında ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Sopho’nun faaliyetlerinin Sopho prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin yönlendirilmesi/yönetilmesi, işlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.gurmesoslar.com adresinde yer alan Politika’dan ulaşılabilecektir.

2. Kullanıcı Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket tarafından Platform bağlamında toplanan kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz’in hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimiz’in politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarını gerçekleştirmek için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bilişim teknolojileri, güvenlik, çağrı merkezi, teknik ve lojistik gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla; hukuk, vergi ve benzeri alanlarda destek alınan avukatlık ofisleriyle, danışmanlık firmalarıyla ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile paylaşılabilecektir.
Platform bağlamında işlenen kişisel veriler, Platform’un işleyebilmesi için Şirket tarafından merkezi Türkiye’de bulunan Çizgi Telekomünikasyon Anonim Şirketi ("NATRO") ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Platform içerisinde doldurmuş/tedarik etmiş olduğunuz formlar ve bilgiler, tarafımıza posta, e-posta ve benzeri ortamlarda iletmiş olduğunuz bilgiler, bizzat Şirketimiz’de toplanmaktadır. İşbu bilgilendirmede belirtilen yöntemlerle toplanan verilerinizin toplanmasında dayanılan hukuki sebepler, verinin niteliğine uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu aydınlatma ve açık rıza metninde belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinden biri uyarınca işlenir.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla Şirket, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcı Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu haklarınızı kullanmak için www.gurmesoslar.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formumuzu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte Ovaeymir Mahallesi, 39 Sk. No.2/A, 09100 Efeler/Aydın adresine ıslak imzalı olarak; ya da sopho@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@sopho.com.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

*İşbu metinde yukarıda sayılan kişisel verilerinizin işlenmesi için kabul etmeniz gereken işbu metni kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından hizmet ilişkimizin gereğinin yerine getirilemeyeceğini ve Şirketimizin iş süreçlerinin, operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.